Maak tijdig bemestingsplan eerste snede

Publicatiedatum: 30 december 2019

De gesprekken van het kabinet met de Europese Commissie zijn vertraagd waardoor de derogatievoorwaarden voor 2020 pas rond maart of april bekend zijn. Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden voor de bemesting van de eerste snede. Dat betekent dat boeren aan het begin van het nieuwe seizoen nog geen volledige duidelijkheid over de nieuwe bemestingsnormen en -regels hebben. Toch is het verstandig om het bemestingsplan tijdig op te stellen en niet de goedkeuring van derogatie af te wachten. Grote veranderingen in de derogatie liggen niet in de lijn der verwachtingen. Tot nu toe zijn de voorgestelde wijzigingen dat de fosfaatklassen qua plaatsingsruimte met 2 klassen worden uitgebreid.

Het maken van een bemestingsplan is voor iedere veehouder van belang. Een bemestingsplan is nodig om aan te tonen dat aan de wettelijke gebruiksnorm voor stikstof wordt voldaan. Daarnaast geeft het plan inzicht, overzicht en structuur aan de planning voor de bemesting. Significant is dat vooraf het doel van de bemesting wordt vastgesteld; wat is het opbrengstvermogen van de percelen en wat is de beoogde gewasopbrengst per perceel. Om zoveel mogelijk ruwvoer en eiwit van de eigen grond te halen, is het essentieel om de bemesting per perceel te berekenen.

De keuze tussen weide- of maaisnede

De keuze hoe het gras benut gaat worden, weiden of maaien, gaat vooraf aan de bemesting. Bij een weidesnede hoort een lichtere stikstofbemesting dan bij een maaisnede. In de praktijk wordt de keuze voor een weide- of maaisnede niet altijd vooraf gemaakt en wordt overal hetzelfde bemest. Dit betekent ofwel te veel, ofwel te weinig bemesting waardoor de opbrengst niet maximaal is. Een goede stikstofbemesting zorgt voor hogere opbrengsten en een efficiënte stikstofbenutting.

Hoeveelheid drijfmest en fosfaatbeschikbaarheid

De actuele bodemmonsters bij derogatie geven onder andere het stikstofleverend vermogen (NLV-waarde) en de fosfaatbeschikbaarheid van een perceel aan. Bij een hoge NLV-waarde heeft de bodem minder stikstofaanvulling nodig dan bij een lage NLV-waarde. Drijfmest levert naast stikstof ook fosfaat en kalium. Hoeveel m3 drijfmest wordt toegediend op het perceel is afhankelijk van de drijfmest in voorraad, de in het voorjaar benodigde drijfmest voor het bouwland en de keuze voor weide- of maaisnede. Daarnaast speelt de fosfaatbeschikbaarheid van de percelen een rol. Bij een lage beschikbaarheid kan er meer drijfmest gegeven worden en bij een hoge beschikbaarheid minder. De ontbrekende bemesting wordt tot de beoogde gewasopbrengst (zwaarte van de snede) aangevuld met kunstmest.

Stikstof- en fosfaatgehaltes drijfmest

Sjoerd Roelofs, adviseur Rundvee bij DLV Advies: “Het is belangrijk dat je weet wat de stikstof- en fosfaatgehaltes zijn in de drijfmest die je uitrijdt. Stel: je doet de aanname dat er 4,5 kg stikstof in de mest zit, maar in werkelijkheid blijkt dat 3,5 te zijn. Dan is het direct werkzame deel beduidend lager bij een lager stikstofgehalte. Je geeft het gewas dus minder voedingsstoffen dan je denkt, met als gevolg dat de opbrengst per kilogram droge stof minder is dan beoogd.”

Type kunstmest en voorjaarsmeststof

De bekwaamheid van de grond bepaalt de kunstmestsoort. Bij de vroege percelen is een andere kunstmest nodig dan bij de latere percelen. Bij een vroeg voorjaar, kan gekozen worden voor een kunstmestgift in twee keer. Bij een laat voorjaar, eind maart/begin april, is in één keer de kunstmestgift bemesten de beste optie.

Roelofs: “Kies bij de eerste snede voor een voorjaarsmeststof; een meststof die zwavel bevat. De bemesting voor de tweede snede vindt voor de meesten pas plaats in mei. Ook hiervoor kun je nog goed een zwavelhoudende meststof gebruiken.” 

Neem voor meer informatie over het bemestingsplan voor 2020 contact op met Sjoerd Roelofs.

Meer over het bemestingsplan

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden