Minder emissie met mineralen op maat

Publicatiedatum: 12 april 2017

In het project ‘Minalen op maat’ is het doel om emissies naar bodem, lucht en water te verminderen en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in de Liemers te versterken. DLV Advies gaat dit jaar en begin 2018 samen met drie 3 ondernemers en de leverancier van de mestkraker aan de slag om deze doelen te behalen.

Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies, geeft aan: “De doelen gaan we behalen door waardevolle grondstoffen aan mest te onttrekken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralen op maat). Het proces van de mestkraker draait nu op testniveau op drie bedrijven in Nederland, de eerste resultaten zijn bemoedigend en nodigen uit om het productieproces op boerenerven te lanceren en naar praktijkomvang op te schalen.”

Innovatieve concept

Binnen het innovatieve concept van de mestkraker draait het op integratie en verdere doorontwikkeling in van de kraker in de veehouderijsector en akkerbouwsector in de Liemers en Bronckhorst. Drie ondernemers willen in een gebied van circa 1000 ha van Steenderen tot Wehl de bemesting volledig invullen met regionale meststoffen. Dat betekent geen aanvoer meer van kunstmeststoffen of import van drijfmest in het gebied en dus het sluiten van kringlopen op lokaal niveau. 

Werking mestkraker

De mestkraker werkt met de dunne fractie van drijfmest, na mechanische scheiding wordt in een continu proces gebluste kalk (Ca(OH 2)) toegevoegd. Hierdoor reageert de ammonium (NH 4) tot gasvormig ammoniak (NH 3). Deze ammoniak wordt als geconcentreerd gas direct in de luchtwasser geïnjecteerd (stap 4). De luchtwasser produceert spuiwater die erkend is als kunstmest of kan afhankelijk van het gekozen zuur en procedé ook kunstmest op maat maken. Deze stap dient nog verder doorontwikkeld te worden. De Ca(OH 2) reageert met fosfor (P) in de mest tot herbruikbaar Calciumfosfaat CaPO4. Deze calciumfosfaat is als vaste stof te gebruiken als waardevolle kalk- en meststof. Als laatste bijproduct wordt water (H2O) geproduceerd. Het restant van de dunne fractie is vrijwel ( tot max 93%) vrij van vervluchtigbare stikstof. Dit levert tijdens de opslag en ook bij de bemesting een enorme besparing van ammoniakemissie op. 

Sluiten van kringlopen

Het beoogde resultaat van het project is het ontwikkelen van een procedé waarmee de veehouders, op hun eigen erf, van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest kan produceren dat voor de veehouders en naburige akkerbouwers eenvoudig toepasbaar is in de bemesting van meerdere gewassoorten. Daarbij kan de samenstelling door aanpassingen in het proces aangepast worden aan de behoefte van de plant (gras en maïs) en de bodem. Door het gebruik van de mestkraker vindt minder transport van (dierlijke) meststoffen plaats en worden CO 2 emissies die bij het produceren van kunstmest (wordt vervangen door eindproduct kraker) worden gevormd. Tezamen is het resultaat door het inzetten van deze innovatie een verbetering van de bodem- en ruwvoerkwaliteit, betere benutting van meststromen op bedrijfsniveau, minder transportkosten en minder gebruik van reguliere kunstmest, lagere CO 2 uitstoot en een verbetering van het rendement voor de veehouderij en het sluiten van kringlopen op lokaal niveau. Door het bestaande technisch proces en eindproduct wat deze produceert aanzienlijk te verbeteren kan deze innovatie uiteindelijk beter ingezet worden in de markt, omdat het voor veehouders op bedrijfsniveau financieel voordeel oplevert door de (rest)stroom mest beter inzetbaar en van waarde maken.  

Waarom dit project?

Landelijk gebruikt de Nederlandse landbouw 6 miljoen kg aan fosfaat uit fosfaatmijnen en 185 miljoen kg aan stikstofkunstmest (CBS, 2014). Dit terwijl er een overschot is aan dierlijke fosfaten en stikstof uit mest. De sector geeft onnodig geld uit aan zowel kunstmest voor aankoop als aan drijfmest voor afzet. Dit heeft met name te maken met het verschil in behoefte en aanbod door samenstelling en beschikbaarheid van de meststoffen. "Een akkerbouwer wil vooraf weten wat voor product hij krijgt en het moet (zonder al te veel ruimte in te nemen) al in de loods staan op het moment dat de gewassen gezaaid, gepoot of geplant worden. Dit willen we als samenwerkingsverband doorbreken door met projecten zoals Mineralen op Maat en Groen Fosfaat de dierlijke mest zover te bewerken dat deze de kunstmestbehoefte van de akkerbouwer volledig kan invullen", aldus Harm Wientjes.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of 06 20 39 82 71

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden