Nieuwe regelingen voor stikstofaanpak

Publicatiedatum: 10 februari 2020

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend om € 172 miljoen beschikbaar te stellen voor innovatie en verduurzaming van stallen in het kader van de stikstofaanpak. Voor de gerichte, maar vrijwillige opkoop van veehouderijen stelt het Rijk € 350 miljoen beschikbaar. Ongecontroleerde opkoop moet  worden voorkomen. Dat is ook een randvoorwaarde om extern salderen binnenkort open te stellen en het vanuit de gebiedsgerichte aanpak te benaderen.

Verder komt er een omschakelfonds voor ondernemers die willen overstappen op kringlooplandbouw en wordt extensivering rondom natuurgebieden gefaciliteerd. De eerder genoemde managementmaatregelen bij rundvee worden verder uitgewerkt. Dit omvat het verminderen van eiwit in voer, vergroten van de weidegang en emissiearmer uitrijden van mest. Beweiden en bemesten worden niet vergunningsplichtig. Ook wordt de mogelijkheid geboden om niet benutte stikstofruimte tijdelijk te verleasen.

Er worden coaches aangesteld om boeren te helpen bij het nemen van stikstofreducerende maatregelen en/of te begeleiden naar de diverse innovatie- en uitkoopregelingen. Er komen vanuit de provincies bijeenkomsten om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Daarnaast komt er een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.

Afspraken dierrechten bij extern salderen

Bij opkoop van veehouderijen door private partijen, in het kader van extern salderen, wordt de koppeling met de dier- en fosfaatrechten losgelaten en worden deze rechten dus vrij verhandelbaar. Als er sprake is van opkoop door de overheid worden dier- en fosfaatrechten wél ingenomen. Provincies hebben een sturende rol in het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van vrijkomende stikstofruimte.

Subsidie voor innovaties

Om brongerichte aanpak te stimuleren komt de minister met een innovatieregeling. Maatregelen voor het scheiden van mest en urine komen hiervoor in aanmerking, net als andere emissiebeperkende maatregelen en/of managementmaatregelen. Deze regeling is ook bedoeld voor het versneld toepassen van de innovatieve systemen. Doel is het versnellen van de uitrol van innovaties.

Verleasen van rechten

Het Rijk wil het ‘verleasen’ van latente ruimte in de vergunning mogelijk maken en verder uitwerken in overleg met de provincies. Hierbij kan een boer een deel van de niet benutte stikstofruimte beschikbaar stellen aan andere initiatiefnemers die tijdelijk stikstofdepositie veroorzaken.

Omschakelfonds kringlooplandbouw en extensivering

Nog voor de zomer komt de minister met concrete plannen voor een omschakelfonds, waarmee de overgang naar kringlooplandbouw makkelijker moet worden gemaakt. Zo kunnen ondernemers die willen extensiveren (meer grondgebonden) ondersteund worden in de financiering. Voor boeren die willen extensiveren, verplaatsen verder van een Natura 2000-gebied of omschakelen naar bijvoorbeeld kringlooplandbouw is beschikbare grond nodig. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden en instrumenten om dit in gang te zetten.

Warme sanering varkenshouderij

Uiteindelijk hebben 502 varkenshouders zich aangemeld voor de saneringsregeling. Het kabinet heeft besloten om alle inschrijvers die aan de eisen voldoen de mogelijkheid te geven om aan de regeling mee te doen. Mocht het nodig zijn dan wordt er extra geld vrijgemaakt, bovenop de al eerder toegezegde € 180 miljoen.

Regiobijeenkomsten en coaching

De komende maanden worden er, in overleg met de provincies, regiobijeenkomsten georganiseerd over de stikstofmaatregelen. Ook wordt er dan meer informatie gegeven over de innovatie- en opkoopregelingen. Naast de regiobijeenkomsten worden er onafhankelijke bedrijfscoaches aangesteld die boeren helpen bij het nemen van stikstofreducerende maatregelen of bij deelname aan verschillende subsidieregelingen.

In maart gaat de minister opnieuw om tafel met het Landbouw Collectief om alles concreet in gang te zetten.

Meer informatie?

Op de website van RVO kunt u de volledige Kamerbrief lezen. Voor vragen over uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Erwin van Kessel (e.vankessel@dlvadvies.nl).

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden