Nieuwe uitrijregels mest 2024

Publicatiedatum: 02 februari 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest, drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. Voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib blijft de uitrijdperiode onveranderd in het geval van vroege teelten. In dit bericht leest u alle informatie over de specifieke momenten waarop mestuitrijding is toegestaan in 2024.

Het uitrijden van mest kent verschillende perioden, en de toegestane locaties en tijdstippen zijn afhankelijk van het type mest. Diverse regels zijn van toepassing op specifieke mestsoorten, zoals dierlijke mest, zuiveringsslib, of compost. Bovendien kan de periode voor het uitrijden van mest variëren op basis van het type grond. Freddy Keurhorst, adviseur Mest & Mineralen, benoemt hierbij nog dat (niet-biologische) maïs vanaf 16 maart bemest mag worden met drijfmest. Vroege teelten mogen vanaf 16 februari bemest worden, mits uiterlijk 24 uur voor het bemesten het betreffende gewas is geregistreerd in Mijn Percelen bij RVO.

Dierlijke mest uitrijden in 2024

Dierlijke mest op grasland

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus 1
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 2

 

Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus.

2 Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op klei- en veengrond? Dan mag u uitrijden van 1 december tot en met 15 september. 

Dierlijke mest op bouwland

Bouwland Drijfmest 3,4 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 maart t/m 15 september 1 februari t/m 31 augustus 5
Klei- en veengrond 16 maart t/m 15 september Hele jaar

 

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. Hieronder vindt u de lijst met vroege gewassen. U geeft in Mijn percelen aan ons door op welk perceel u dit gewas teelt. Dat kunt u doen met het stappenplan voor het registreren en wijzigen van percelen. U doet dat uiterlijk 24 uur voordat u dit perceel gaat bemesten. 

Bekijk hier de lijst met toegestane gewassen

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u drijfmest uitrijden als u op uw grond:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;

 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;

 • in het aansluitende najaar bloembollen plant.

Rijdt u vaste strorijke mest uit op bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus. Daarnaast mag u het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Dierlijke mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;

  • Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;

 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;

 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. Is het hellingspercentage lager dan 18%? Dan mag u wel dierlijke mest uitrijden als u binnen 8 dagen daarna een gewas inzaait. Zaait u mais, aardappelen of bieten? Dan mag u alleen dierlijke mest uitrijden als uw perceel niet langer is dan 300 meter. En als het ook over de volle breedte aan beide kanten:

  • een duidelijke perceelsgrens heeft, of;

  • grenst aan een perceel met een ander gewas dan mais, aardappelen of bieten. Deze percelen zijn minimaal 100 meter lang.

 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;

 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Zuiveringsslib uitrijden in 2024

Voor zuiveringsslib gelden dezelfde regels als voor dierlijke mest. Er zijn wel extra situaties waarin u niet mag uitrijden..

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Zuiveringsslib mag u ook niet uitrijden op:

 • weilanden tijdens de beweidingsperiode;

 • grond voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst;

 • grond voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen;

 • grond voor de teelt van groenten of vruchten die direct in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Stikstofarm zuiveringsslib

In stikstofarm zuiveringsslib zit minder dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof. Gebruikt u stikstofarm zuiveringsslib? Dit mag u altijd uitrijden als:

 • het niet gemengd is;

 • het direct door de producent of door niet meer dan één vervoerder naar uw bedrijf wordt gebracht;

 • u dit op de dag van de levering doet.

Compost uitrijden in 2024

Compost mag u bijna altijd gebruiken. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Compost mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;

 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;

 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;

 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;

 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Overige organische mest uitrijden in 2024

U mag het hele jaar overige organische mest uitrijden op landbouwgrond. U verdeelt de mest gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Overige organische mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;

 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;

 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;

 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;

 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Langere uitrijdperioden

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.

 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u vanaf 16 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.

 • Voor fruitteelt op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.

 • Voor fruitteelt op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.

 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.

 • Voor de teelt van rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het jaar daarna.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Stikstofkunstmest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;

 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;

 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;

 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;

 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Kalkmest uitrijden in 2024

Voor kalkmest zijn geen uitrijregels. U mag kalkmest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Overige anorganische mest

Voor overige anorganische mest zijn geen uitrijregels. U mag deze mest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Deze informatie is overgenomen van rvo.nl

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden