Perssappen uit maiskuil opvangen voor betere mest

Publicatiedatum: 07 november 2018

Melkveehouder van de Heijning in het Zeeuwste Hulst is van plan het komende jaar de sleufsilo voor mais aan te passen. Deze ondernemer, met 140 melkkoeien op zijn bedrijf op een 35 hectare lichte kleigrond, gaat opvanggoten en putten aanleggen voor de opvang van perssappen. Een opvang- en een zinkput zorgen er dan voor dat er geen percolaat in het oppervlaktewater komt. Bovendien verwacht hij de mest beter te benutten door de drijfmest te verdunnen met bijvoorbeeld percolaat. Dit leidt tot een lagere emissie en een betere benutting van de mest. Van de Heijning is deelnemer aan het project Koeien & Kansen waar DLV Advies bij betrokken is. 

Subsidie vanuit POP3

Dit jaar wilde Van de Heijning in Hulst eigenlijk de sleufsilo van de mais aanpassen zodat perssappen opgevangen kunnen worden. "Helaas is dat niet gelukt, aangezien we in juni subsidie hebben aangevraagd voor deze investering. In januari 2019 horen we pas of deze verleend wordt", merkt Van de Heijning op. In de provincie Zeeland was er een POP3 openstelling, waar onder andere perssapopvang subsidiabel was. Deze subsidies worden gefinancierd met gelden uit de provincie Zeeland en uit de EU.
Van de Heijning heeft alleen subsidie aangevraagd voor aanpassingen van de maissilo, aangezien hij in de grassilo’s twee jaar geleden nieuw asfalt heeft aangelegd. Wanneer het bij de mais goed bevalt, zal er in de toekomst mogelijk ook een opvang voor de grassilo’s komen. Wim van de Heijning sr. zit in het bestuur van het waterschap en doet er dan ook alles aan om te voorkomen dat perssappen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Stro vangt perssappen op

In het verleden gebruikte van de Heijning gehakseld stro voor het opvangen van perssappen. "We strooiden dit dan onder de mais in de sleufsilo. Dit werkte in principe goed. De koeien vraten het stro ook voor 99% op", zegt Wim van de Heijning. Het viel hem wel op dat het stro onder de mais nog nat was. Hierdoor wist hij niet hoeveel perssappen er opgevangen werden door het stro en hoeveel juist niet. Deze methode is dus niet helemaal waterdicht. Er vindt dan nog steeds afspoeling plaats. Bovendien was het strooien van stro in de sleufsilo, net voor de maisoogst, qua arbeid altijd lastig in te plannen. "Je weet niet precies wanneer de loonwerker komt. Strooi je ruim van te voren dan waaide het stro deels weg, waardoor het hele erf onder het stro lag. Daarom gingen we op zoek naar een structurele oplossing", vertelt Van de Heijning.

Aanleg putten voor perssappen-opvang

Bij de geplande aanleg kiest Van de Heijning voor twee putten, een opvangput en een bezinkput. De perssappen en het water vanuit de sleufsilo, zullen via 2-keuze opvanggoten in de vloer van de sleufsilo naar de putten lopen. Met dit systeem zal regenwater en perssappen ofwel percolaat gescheiden blijven. "We schatten dat de totale kosten op tussen de € 8.000 en € 9.000 liggen. Dit is exclusief graafwerkzaamheden en eigen arbeid", zegt de ondernemer.

Waardes meten van perssappen

Deze Koeien & Kansen-deelnemer wil graag inzichtelijk maken welke waardes in de perssappen zitten die hij straks opvangt. Hij ziet hier mogelijkheden voor binnen het project Koeien & Kansen. Aangezien dit bedrijf de perssappen en het regenwater gescheiden gaat opgevangen, kan er zonder verdunning nagegaan worden wat er in de perssappen aan (voeder)waarde zit. Dit was de belangrijkste reden om te kiezen voor de 2-keuze opvanggoten. De mais en de perssappen worden bemonsterd, hierdoor kunnen de overige verliezen aan de conservering toegeschreven worden. Daarnaast kunnen ze meten hoeveel perssappen er daadwerkelijk uit de mais komt. Op basis van droge stof van de maiskuil en de hoeveelheid perssappen kunnen hier ook nieuwe data verzameld worden.

Perssappen-opvang verhoogt efficiëntie

Dus net als het frequent meten van de ruwvoeders kunnen dan ook de perssappen bemonsterd worden. Kortom, zo weet je hoeveel perssappen er daadwerkelijk uit de mais komen en welke (voeder)waardes hierin zitten. Een bijkomend voordeel van het opvangen van de perssappen is dat deze gebruikt kunnen worden bij het uitrijden van drijfmest. Via het water en de perssappen die opgeslagen zijn in de twee putten, kan Van de Heijning de drijfmest verdunnen. Hierdoor zal de emissie lager zijn en zal de mest, zeker in de zomer, een hogere efficiëntie behalen. "Dit alles helpt ons bij het verder sluiten van de keten van de kringlooplandbouw", concludeert van de Heijning.

Paul Blokker begeleidt Wim van de Heijning in het project Koeien & Kansen. Dit artikel is geplaatst op de website van het project.

Projectenteam

Koeien & Kansen is een van de vele projecten die het projectenteam van DLV Advies uitvoert. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

Ga naar projecten

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden