Geld verdienen met mestvergisting

Monomestvergisting (biogas uit mest) is een essentiële schakel in de energietransitie en zal een sleutelpositie gaan innemen binnen de kringlooplandbouw. De vergister zorgt voor energievoorziening op het eigen bedrijf of levert biogas of groen gas op voor verkoop aan derden. Een monomestvergistingsinstallatie is al interessant vanaf 70-100 melkkoeien (in een cluster) of vanaf 150 melkkoeien (individueel). Ook in de varkenshouderij is mestvergisten mogelijk.

Daarom monomestvergisten:

  • draagt bij aan klimaatneutraal produceren;
  • er ontstaat een (beter) sluitende mineralenkringloop binnen het bedrijf;
  • extra verdienmodel op het boerenerf.