Tips en actualiteiten jongveeopfokkers

Publicatiedatum: 04 december 2020

Jongvee is de basis voor ieder melkveebedrijf en is daarom een essentieel onderdeel van de agrarische sector. Hoe staat het met de ontwikkeling van de dieren? Heeft u voldoende ruimte in de fosfaatrechten over afgelopen jaar? 

Eric Bouwman, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, geeft een aantal tips over sturing van groei bij de dieren en over de voortzetting van jongveebedrijven.

Tips grasland herfst en winter

De laatste jaren groeit het gras langer door. De nachtvorst begint steeds later. Wanneer de bodemtemperatuur boven de 10 ℃ ligt, gaat de stikstofmineralisatie nog door en daarmee ook de groei. Met onderstaande richtlijnen treft u voldoende maatregelen voor de optimalisatie van het grasland.

  • Laatste keer het te lange gras, voor weiden, maaien.
  • Indien het perceel nog gemaaid moet worden, kan bij een minimale nachttemperatuur van 5 ℃, het onkruid bestrijd worden.
  • Afwatering in orde maken: sloten vegen, greppels open, drainage doorspuiten.
  • Mollen vangen.
  • December grondonderzoek.
  • Begin tijdig met het herstellen/aanpassen van de afrastering.

Ontwikkeling dieren

Door twee maal per jaar de dieren te meten, is er een uitstekend zicht op de ontwikkeling en groei van de dieren. In het najaar kan dit prima gedaan worden na het opstallen. In het voorjaar kan er het beste gemeten worden voordat de dieren de weide in gaan. Op deze wijze kan er vastgesteld worden welke leeftijdscategorieën het goed doen en welke aandacht behoeven. Dit kan aanleiding zijn voor het bijstellen van de opfok. 
DLV Advies kan door middel van een grafiek uw dieren met verschillende groeilijnen vergelijken. 

Grafiek aanvragen
 

Fosfaatrechten

De introductie van fosfaatrechten heeft ervoor gezorgd dat veel ondernemers hun rechten hebben verkocht. Indien er nog geen, of onvoldoende, ruimte in de fosfaatrechten is over het afgelopen jaar kan er een berekening worden gemaakt voor het (ver)kopen of (ver)leasen van de rechten. DLV Advies kan hierin ondersteunen en zorg dragen voor alle benodigde documenten.

Stikstof- en ammoniakverkoop

Bij extern salderen nemen bedrijven stikstofemissie over van andere bedrijven die (deels) stoppen. Bedrijven die willen stoppen of stikstofruimte over hebben (saldogevers) en bedrijven die stikstofruimte nodig hebben (saldo-ontvangers) maken afspraken en leggen dit vast.
Het effect van de intrekking moet vervolgens zodanig zijn dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen (door de uitbreiding van de activiteit van de saldonemer) niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie; de situatie inclusief de depositie die saldonemer en de saldogever gezamenlijk veroorzaken met hun vergunde activiteiten.
Saldogevende bedrijven kunnen alleen stikstofemissie overdragen als de installaties of gebouwen, waar die stikstofemissie destijds voor is vergund, daadwerkelijk zijn opgericht en gerealiseerd. Verder is in Brabant verkoop en verleasen mogelijk. Bij zowel verkoop als verleasen wordt 30% afgeroomd om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Belangrijk detail bij het verleasen is dat de stikstofruimte maar voor 2 jaar 'gebruikt' mag worden.  Hoe dichter de bedrijven bij elkaar zijn gevestigd (aanbieder en ontvanger), hoe beter dit is voor de bruikbaarheid. Daarnaast spelen de Natura 2000-gebieden een grote rol.
Voor vragen over stikstofrechten kunt u contact opnemen met Daisy Hurkmans, Adviseur Vastgoed bij DLV Advies.

Legaliseren van de PAS-meldingen

Na een eerdere inventarisatieronde zijn de PAS-melders nu benaderd om uiterlijk 31 januari 2021 stukken aan te leveren bij RVO. Het doel is om deze PAS-meldingen uiteindelijk om te zetten in een Wet natuurbeschermingsvergunning. Minister Schouten heeft eerder al aangegeven hier een oplossing voor te willen vinden, omdat mensen te goeder trouw hebben gehandeld. In veel gevallen konden zij geen vergunning krijgen om reden dat zij meldingsplichtig waren onder de PAS.
In verband met de aanwijsdatum van het gebied moet er menigmaal worden teruggevallen op de toestemming van 1994. Ondanks een brij aan regels adviseren wij om gebruik te maken van deze mogelijkheid en u goed te laten informeren.

Meer informatie PAS meldingen

Aanpassingen termijn in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Onlangs zijn door de Provinciale Staten van Noord-Brabant de wijzigingen van de Interim omgevingsverordening vastgesteld. Een van de wijzigingen was het opschuiven van de datum 1-10-2020 naar 1-1-2024, die met de vaststelling een feit is geworden. Een andere wijziging is dat een bedrijf ook gemiddeld mag voldoen aan de eisen van de omgevingsverordening. Voor een volledig jongveeopfokbedrijf gaat dit voor nu geen soelaas bieden.

Ondanks de ingediende zienswijze zijn er met betrekking tot opfokbedrijven, buiten de verschoven datum en voldoen op bedrijfsniveau, geen aanpassingen in de verordening. Er wordt wel aangegeven dat er projecten gaande zijn en de provincie bereid is om onderzoek te ondersteunen. Als DLV Advies zijn we ook al betrokken bij een aantal lopende projecten. Voor jongveeopfokkers die al op korte termijn hun stal emissiearm willen (of moeten) aanpassen, zijn daarvoor wellicht nog mogelijkheden om daarbij aan te sluiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Eric Pijnappels, Projectleider Bouw bij DLV Advies.

Grondgebondenheid bedrijf

Bij het uit gebruik geven van grond dient er naar de grondgebondenheid van het bedrijf gekeken te worden. Dit betreft de vergelijking tussen de fosfaatproductie en de plaatsingsruimte (2014) die nog gecorrigeerd moet worden met de melkveefosfaatreferentie. Wanneer er teveel grond uit gebruik wordt gegeven, bestaat de kans dat er minder vee behouden kan worden. Laat uw adviseur een berekening maken hoeveel grond er gehandhaafd dient te worden om het gewenste aantal dieren te kunnen houden.

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden