Vergunning aanvragen bij nieuwe stikstofwet, hoe werkt dat?

Publicatiedatum: 30 oktober 2020

Een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek ligt op tafel. Het kabinet heeft het conceptvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorgelegd. De nadruk ligt op de stikstofuitstoot terugdringen. Mogelijk zijn met de nieuwe benodigde aanpassingen huidige natuurvergunningen niet meer geldig.

Met de huidige wet wordt een aanscherping van de ammoniakeisen aangekondigd vanaf eind 2023, wat gaat gelden voor nieuwe stallen en geplande innovaties. “Welke eisen dat precies gaan zijn, is nog niet vastgesteld. Feit is wel dat de minister aangeeft een subsidieregeling van € 280 miljoen uit te trekken voor de benodigde stalaanpassingen tot 2030. De verwachting is dat dit bedrag met name bedoeld is voor brongerichte maatregelen. Voor bestaande stallen gaat een overgangsperiode gelden, vanaf welke leeftijd van stallen dit gaat gelden en het exacte moment van inwerkingtreding is nu nog onbekend”, zegt Erwin van Kessel, teammanager bouw bij DLV Advies.

Nieuwe vergunning krijgen in nieuwe situatie

In bijna alle gevallen van uitbreiding, vernieuwing, vervanging of renovatie moeten er een of meerdere nieuwe toestemmingen komen. Alle bouw, milieu- en natuuraspecten moeten dan beoordeeld worden. Het is raadzaam om dit vooraf goed in beeld te hebben en ook de vergunningsvrije mogelijkheden bekeken te hebben. Zo voorkom je ongewenste verrassingen in een lopende procedure. Nieuwe toestemming krijgen kan met het volgende 4-stappenplan.

Stap 1: vaststellen vergunningplicht

Het is raadzaam om eerst te bekijken of er sprake is van een vergunningplicht, want er zijn uitzonderingsgevallen vanuit de bestaande situatie dat er mogelijk geen vergunningplicht is.

Stap 2: uitgangssituatie bepalen

Door ontwikkelingen op het bedrijf of veranderende regels  is het mogelijk dat uw huidige toestemming niet toereikend is. Dan zijn er twee opties mogelijk om tot de juiste toestemming te komen, met behulp van intern (stap 3) dan wel extern salderen (stap 4).

Stap 3: intern salderen

Door aanpassingen aan stallen op uw eigen bedrijf kunt u mogelijk ook stikstofruimte ‘vrijmaken’. Denk hierbij aan emissie-reducerende technieken waarmee de totale stikstofdepositie afneemt. De ontstane stikstofruimte kan voor een nieuwe activiteit of uitbreiding worden benut en vastgelegd worden in een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming.

Stap 4: extern salderen

In een aantal provincies kan stikstofruimte worden gekocht, bijvoorbeeld om een uitbreiding te kunnen doen of bestaand gebruik te legaliseren. Indien uw huidige toestemming niet toereikend is kunt u middels aankoop aan deze stikstofruimte komen. Stikstofruimte kunt u geheel of gedeeltelijk overnemen van een ander bedrijf. Dat kan een (deels) stoppende veehouder zijn, of een bedrijf dat juist stikstofruimte overheeft. Hierbij zijn verschillende regels van toepassing, maar in ieder geval mag maar 70% van de feitelijke gerealiseerde stalcapaciteit van saldogever meegenomen worden naar de nieuwe activiteit. De overige 30% wordt ‘afgeroomd’ en komt toe aan de natuur.

Overigens heeft elke afzonderlijke provincie  eigen regels opgesteld voor extern salderen. Een overzicht per provincie is hier te vinden.

Wanneer er sprake is van een tijdelijke toestemming waarbij stikstofruimte nodig is, kun je in een aantal provincies ook stikstof ‘leasen’. Daarbij ‘huurt of leent’ u de stikstofruimte van een ander bedrijf voor de duur van de aanleg van een bouwproject of evenement. Ook hier zijn per provincie regels voor, waarbij in ieder geval ook maar 70% netto gebruikt kan worden. Na deze tijdelijke periode komt de emissie weer helemaal terug bij de verhuurder.

Extern salderen of (ver)leasen kan overigens niet voor deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een ondernemer die kiest voor deze regeling, kan geen gebruik maken van de regels rondom extern salderen om stikstof te verhandelen. Datzelfde geldt voor ondernemers die deelgenomen hebben aan de Stoppersregeling. Ook bedrijven die meer dan 1 km van een Natura 2000-gebied liggen en tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt met het houden van dieren, mogen geen stikstof overdragen middels extern salderen. Lees meer over extern salderen in het artikel Veel aanbod ammoniak- of stikstofrechten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over intern of extern salderen en weten welke mogelijkheden er zijn op uw bedrijf? Een adviseur van DLV Advies kijkt graag mee met de mogelijkheden om stikstofruimte te kopen. “Gaat het om extern salderen, dan is dit per provincie verschillend. Wij hebben het overzicht van  alle provincies, dus neem gerust contact op”, aldus Erwin.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden